K R E A T I V T   G E S T A L T A N D E
Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier


Nordic Art Therapy Conference - Sigtuna 11-14 juni 2020


Läs mer på: https://compassionandinclusioninarttherapy.eu - Ladda ner program HÄR 


Fortbildning i symbolarbete 2020

 En 5-dagars fortbildning i symboliska uttryckssätt såsom arbete med drömmar, visualiseringar, berättande och bild. Den genomförs onsdagen den 12:e till söndagen den 16:e februari i Göteborg och leds av Åke och Maj Högberg. Anmälan till utbildning@symbolforeningen.se - Mer information HÄR


G E N O M F Ö R D A  E V E N T


Påfyll & reflektion för behandlare våren 2020

En serie om 5 träffar för behandlare i syfte att ta hand om sig själva, reflektera, få inspiration och dela med andra. Genomförs i Göteborg med start 3:e februari. 20% rabatt för anmälan före 10:e januari. För mer information klicka på bilden nedan.


Påfyll för behandlare vt 2020


Facebook, LinkedIn & Nyhetsbrev

Gå med i vår slutna Facebook-grupp Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier eller Linkedin-gruppen med samma namn för senaste nytt. Prenumerera gärna också på vårt nyhetsbrev genom att klicka på knappen Nyhetsbrev. 

Kusinträffar Lika - Olika - Unika

Kusinträffar ordnas regelbunden i samverkan mellan olika föreningar. Där ges deltagaren möjlighet att träffa likasinnade och reflektera utifrån olika specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer de olika riktningarna åt och vad man kan lära av varandra. Detta kan ske genom att ett case belyses utifrån olika gestaltande terapiformer. De sex föreningar som deltar är Psykosyntesförbundet, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG), Svensk Psykodramaförening, Symbolföreningen, Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer (SFSK) samt Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst (SRUK). Läs mer om varje inriktning nedan samt om var och när kusinträffarna äger rum:

Psykosyntesförbundet, www.psykosyntesforbundet.se 

Psykosyntes är en ”psykologi med själ” och samtidigt en livsfilosofi. Ett systemiskt synsätt som strävar efter harmoni mellan kropp, själ, intellekt och känslor. Fokus ligger på det friska hos människan och svårigheter ses inte som begränsningar, utan möjligheter. Kärlek, vilja, acceptans och eget ansvar tillsammans med längtan efter att nå sin potential och egen unika helhet utgör centrala delar i psykosyntesen. Som grund ligger sju grundpelare med metoder som består av Avidentifikation, JAG, Vilja, Idealmodellen, Syntesen, Mitt Högre Omedvetna och SJÄLV. Dessa används för att utforska delpersonligheter, beteendemönster, styrande energier, inre konflikter, motsättningar, längtan och intuition i syfte att ”bli den du är”! 

SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, www.gestaltterapeuterna.se  

I gestaltterapi utgår vi ifrån helheten, kropp och själ. Det existentiella är det som skapar nuet. Varje nu är ett nytt nu med möjligheter att göra nya val. Mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna. Kroppsmedvetenheten har en viktig plats eftersom det är genom kroppen vi får kontakt med våra känslor. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde. 

Svensk Psykodramaförening, www.psykodrama.nu 

Psykodrama är spontan teater med terapeutiskt syfte och har i teori och praktik utvecklats sedan 1920-talet, först i Österrike och sedan i USA av psykiatern JL Moreno och hans efterföljare. Med hjälp av en grupp spelas angelägna teman ur ens liv upp. Man använder sin kreativitet, nödvändig för för- ändring och sin spontanitet för att göra nya val. Ny insikt utvecklas genom genuina möten med annan person eller annan del av sig själv. Man analyserar vilka roller som exponeras i mötena. Är de adekvata eller behöver de utvecklas eller förändras? Aktionen väcker upp känslor och implicita minnen. Verklighet eller fantasi, nutid eller resor i tiden spelas upp på scenen här och nu. 

Symbolföreningen – terapi och pedagogik, www.symbolforeningen.se 

Symbolföreningens medlemmar vill främja den urgamla kunskapen om symbolens, ritualens och gestaltningens uttrycksformer som stärkande redskap i lärande och läkande processer. Människan har redan som barn tillgång till symbolspråket och vi bär inom oss bilder och meningsskapande föreställningar, som för varje enskild individ kan skapa en helhet för utveckling och växande. I symbolutbildningen lär vi oss hur olika kreativa uttrycksformer, såsom bilder, myter, sagor, inre visualisering, drömmar, ritualer, rörelse, rollspel, musik, osv kan användas för att få kontakt med vårt inre medvetande och finna former för läkande. 

SFSK - Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer, www.sfsk.se   

Systemiska konstellationer (familj-, organisation- m.fl.) åskådliggör påverkan och samband i mönster som styr och påverkar våra liv. Vid en konstellation skapas en scenisk gestaltning av det aktuella systemet. En sådan uppställning ger genom representanter tillgång till medveten och omedveten kunskap om de relationer, samband och kopplingar som ingår i de system som utforskas. Syftet är att åskådliggöra hinder för ”kärlekens flöden” och få nya perspektiv för att skapa balans i systemet, t.ex. inkludera de som blivit exkluderade, släppa ansvar som inte är mitt, finna min rätta plats i systemet. 

SRUK - Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst,  www.sruk.se

Uttryckandekonstterapi (UKT) är en integrerad multimodal konstnärlig terapiform som kombinerar verbala och icke-verbala uttryck (bild, musik, dans, drama, poesi, psykodrama). I övergångarna mellan konstarterna fördjupas den terapeutiska processen. Liksom annan bearbetande psykoterapi visar UKT på klientens smärta, styrka och svaghet, men ger oxå glädje, vitalitet och ökad självkännedom via skapandet, där medvetna och omedvetna skikt samverkar. UKT, med fokus på det friska och klientens resurser grundad av konstnären Shaun McNiff 1973 på Lesley College i USA och introducerad i Sverige av Phillip Speiser på 80-talet, betonar konstens, den konstnärliga processens och ritens läkande förmåga för individ, grupp, samhälle.