K R E A T I V T   G E S T A L T A N D E
Kreativt Gestaltande & Konstnärliga Terapier

Vision 

Vår vision är att vara en plattform för samarbete där gränsöverskridande möten står i fokus. Det kan handla om samarrangem ang mellan bild-, musik-, dans- och dramaterapi såväl som uttryckande konstterapi, läkande berättande, symboldrama, symbolterapi, psykodrama, konstellationer, psykosyntes och gestaltterapi. Det kan även handla om arrangemang mellan dessa och utövare inom olika konstarter såsom musiker, teatergrupper, dansare, bildkonstnärer, fotografer, filmare, regissörer, cirkusartister och skulptörer.  

Vi ersätter inte andra konstterapeutiska föreningar utan är snarare ett komplement till dem. Fokus ligger på samverkan över gränserna. Man behöver däremot inte vara medlem i annan förening för att delta i dessa samarbeten. Insatserna hos de involverade är tänkta att vara huvudsakligen på ideell basis med så låga deltagaravgifter som möjligt på genomförda samarrangemang. 

Vi som skapat denna sida är en grupp kliniskt verksamma inom konsten och olika kreativt gestaltande terapier. Vår bas är på västkusten, men alla initiativ välkomnas, nationellt och internationellt. Idérikedom, nyfikenhet och engagemang värderas lika högt som formell kompetens.